യൂറോ

EUR = 9 808.84 USD
+1.86541 (+0.02%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്

GBP = 11 448.23 USD
-24.547669 (-0.21%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

യെൻ

JPY = 81.57 USD
+0.06588 (+0.08%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

യുവാൻ

CNY = 1 260.03 USD
-0.61675 (-0.05%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്