യൂറോ

EUR = 1.09 USD
-0.000961 (-0.09%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്

GBP = 1.24 USD
-0.000552 (-0.04%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

യെൻ

JPY = 0.007705 USD
+0.0000045680475287621 (+0.06%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

യുവാൻ

CNY = 0.15 USD
-0.0000021731952323523 (-0%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്