യൂറോ

EUR = 1.13 USD
-0.006461 (-0.57%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്

GBP = 1.36 USD
-0.003099 (-0.23%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

യെൻ

JPY = 0.008751 USD
+0.000047376261496389 (+0.54%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

യുവാൻ

CNY = 0.16 USD
-0.000132 (-0.08%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്