കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം

ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം (ഒക്ടോബർ 2021)

ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം ശേഷം ചരിത്രം 2006 വരെ 2022. കറൻസി പരിവർത്തനം ചാർട്ട് ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യൂറോ (ഒക്ടോബർ 2021).

ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം വേണ്ടി ഒക്ടോബർ 2021 സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കണക്കുകൾപ്രകാരം.
കറന്സി ദിവസം ചരിത്രം.

മാറ്റുക ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യൂറോ ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യൂറോ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ
 
<< < ജനുവരി 2022 ഡിസംബർ 2021 നവംബര് 2021 ഒക്ടോബർ 2021 സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഗസ്റ്റ് 2021 ജൂലൈ 2021 > >>
തീയതി നിരക്ക്
31.10.2021 0.000480
30.10.2021 0.000480
29.10.2021 0.000482
28.10.2021 0.000483
27.10.2021 0.000461
26.10.2021 0.000460
19.10.2021 0.000451
18.10.2021 0.000448
17.10.2021 0.000448
16.10.2021 0.000448
15.10.2021 0.000449
14.10.2021 0.000455
13.10.2021 0.000447
12.10.2021 0.000441
11.10.2021 0.000441
06.10.2021 0.000459
05.10.2021 0.000457
04.10.2021 0.000462
03.10.2021 0.000460
02.10.2021 0.000460
01.10.2021 0.000461