കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം

ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം (2020)

ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം ശേഷം ചരിത്രം 1994 വരെ 2020. കറൻസി പരിവർത്തനം ചാർട്ട് ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് (2020).

ഏത് തീയതിയിലേക്കും ഏത് വർഷത്തേക്കുമുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം കണ്ടെത്താനാകും. എല്ലാ വർഷവും ഓൺലൈനിൽ എല്ലാ വിനിമയ നിരക്കുകളുടെയും ഡാറ്റാബേസ്. ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ചരിത്രവും ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്ക്. ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രം 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഓരോ വർഷവും.

ചാർട്ടിലെ ചെക്ക് ന്റെ ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലുണ്ട്. ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് 1992 മുതൽ ഓരോ വർഷവും ഒരു ഉദ്ധരണി. Moneyratestoday.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ 30 വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ കറൻസികളുടെയും ഗ്രാഫിലെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ചാർട്ടിൽ ഹോവർ ചെയ്ത് ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷത്തിലെ ഉദ്ധരണി കാണുക. വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്ര ഗ്രാഫിന് സംവേദനാത്മക പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഗ്രാഫിൽ ഹോവർ ചെയ്യുക.

മാറ്റുക ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ
തീയതി നിരക്ക്
ഏപ്രിൽ 2020 0.632580
മാര്ച്ച് 2020 0.681113
ഫെബ്രുവരി 2020 0.681024
ജനുവരി 2020 0.709094

വെബ്സൈറ്റിൽ 1992 മുതൽ ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്ര പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെ ഓരോ വർഷവും പട്ടികയിലെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഇവിടെ സ are ജന്യമാണ്. പട്ടികയിലെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം: ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെ എല്ലാ വർഷവും ലഭ്യമാണ്: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ മാസവും വിനിമയ നിരക്ക് കാണാം. വർഷത്തിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് എന്നതിനായുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഓരോ മാസവും കാണുന്നതിന്, വർഷങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ.

ചെക്ക് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് വളരെക്കാലമായി വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ പേജിൽ വ്യക്തമായി കാണാം . ചെക്ക് / ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 വർഷം. ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെയുള്ള ദീർഘകാല ചലനാത്മകത ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി ഈ പേജിൽ കണക്കാക്കാം. മറ്റൊരു കറൻസിക്കെതിരെ ചെക്ക് ന്റെ ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് എന്നതിനുപകരം മറ്റൊരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ചെക്ക് എന്നതിനുപകരം ഒരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് കണ്ടെത്തുക. ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ മറ്റേതൊരു കറൻസിയുടെയും ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ പട്ടികയിലെ വർഷത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.