കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം

ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം (2020)

ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം ശേഷം ചരിത്രം 1994 വരെ 2020. കറൻസി പരിവർത്തനം ചാർട്ട് ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് (2020).

ഓരോ വർഷവും എല്ലാ കറൻസികളുടെയും വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രം ഓരോ വർഷവും വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താനാകും. ഏത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രം 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഓരോ വർഷവും.

ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫിൽ, മൂല്യത്തിന്റെ മാറ്റത്തിലെ നീണ്ട ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കറൻസി. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളിലെ എല്ലാ ഉദ്ധരണികളും കാണിക്കുന്നു. ചെക്ക് / ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജിലെ ചാർട്ടിൽ നിരവധി വർഷങ്ങളായി കാണാനാകും. ചാർട്ടിൽ ഹോവർ ചെയ്ത് ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷത്തിലെ ഉദ്ധരണി കാണുക. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൃത്യമായ നിരക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ചെക്ക് ന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് ഹോവർ ചെയ്യുക.

മാറ്റുക ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ
തീയതി നിരക്ക്
ഏപ്രിൽ 2020 0.032464
മാര്ച്ച് 2020 0.033987
ഫെബ്രുവരി 2020 0.032642
ജനുവരി 2020 0.033193

ചരിത്രം ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഓരോ വർഷവും പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. ഈ ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെ ഓരോ വർഷവും പട്ടികയിലെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഇവിടെ സ are ജന്യമാണ്. പട്ടികയിലെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം: ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെ എല്ലാ വർഷവും ലഭ്യമാണ്: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെയുള്ള പ്രതിമാസ ഉദ്ധരണികൾ, വർഷത്തിലെ ചരിത്ര പട്ടികയിലെ വർഷത്തിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ മാസവും വിനിമയ നിരക്ക് കാണാം. വർഷത്തിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പേജിൽ വളരെക്കാലം വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം വ്യക്തമായി കാണാം. 1992 മുതൽ ചെക്ക് ന്റെ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് ഉയർച്ചയും തകർച്ചയും. ചെക്ക് / ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 വർഷം. മറ്റൊരു കറൻസിക്കെതിരെ ചെക്ക് ന്റെ ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് എന്നതിനുപകരം മറ്റൊരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ചെക്ക് എന്നതിനുപകരം ഒരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് കണ്ടെത്തുക. എല്ലാ വർഷവും ഒരു കറൻസിയുടെ മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ഉദ്ധരണികളുടെ ഓൺലൈൻ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് എന്നതിനായുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഓരോ മാസവും കാണുന്നതിന്, വർഷങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ.