കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം

ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം (2020)

ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം ശേഷം ചരിത്രം 1998 വരെ 2020. കറൻസി പരിവർത്തനം ചാർട്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് (2020).

ഏത് തീയതിയിലേക്കും ഏത് വർഷത്തേക്കുമുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം കണ്ടെത്താനാകും. ഏത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ഏത് തീയതിക്കും ചരിത്രം. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

Moneyratestoday.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ 30 വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ കറൻസികളുടെയും ഗ്രാഫിലെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് / ചെക്ക് ലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജിലെ ചാർട്ടിൽ നിരവധി വർഷങ്ങളായി കാണാനാകും. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള ഉദ്ധരണികളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് 1992 മുതൽ ഓൺ‌ലൈനും സ .ജന്യവുമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൃത്യമായ നിരക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ചെക്ക് ലേക്ക് ഹോവർ ചെയ്യുക. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ന്റെ ചെക്ക് ലേക്ക് ഉദ്ധരണികളുടെ ചരിത്ര ഗ്രാഫിലെ ടൂൾ‌ടിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

മാറ്റുക ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ
തീയതി നിരക്ക്
ഏപ്രിൽ 2020 1.580829
മാര്ച്ച് 2020 1.468184
ഫെബ്രുവരി 2020 1.468377
ജനുവരി 2020 1.410249

ചരിത്രം ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഓരോ വർഷവും പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് / ചെക്ക് 1992 മുതൽ ഓരോ വർഷവും ഉദ്ധരണികളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ പട്ടിക ഈ പേജിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. പട്ടികയിലെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം: ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് വരെ എല്ലാ വർഷവും ലഭ്യമാണ്: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. കറൻസി ചരിത്ര പട്ടികയിലെ വർഷത്തിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകളുടെ ചരിത്രം മാസങ്ങളോളം ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് വരെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ മാസവും വിനിമയ നിരക്ക് കാണാം. വർഷത്തിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

1992 മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ന്റെ ചെക്ക് ലേക്ക് ഉയർച്ചയും തകർച്ചയും. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് / ചെക്ക് ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 വർഷം. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള ദീർഘകാല ചലനാത്മകത ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി ഈ പേജിൽ കണക്കാക്കാം. എല്ലാവരുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാ കറൻസികളുടെയും നിരക്കിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ.

മറ്റൊരു കറൻസിക്കെതിരെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ന്റെ ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ ചെക്ക് എന്നതിനുപകരം മറ്റൊരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ മറ്റേതൊരു കറൻസിയുടെയും ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ പട്ടികയിലെ വർഷത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.