കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം

ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം (2019)

ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം ശേഷം ചരിത്രം 1993 വരെ 2020. കറൻസി പരിവർത്തനം ചാർട്ട് ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യൂറോ (2019).

ഏത് തീയതിയിലേക്കും ഏത് വർഷത്തേക്കുമുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം കണ്ടെത്താനാകും. ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള മുഴുവൻ ചരിത്രവും ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്ക്. ഇന്ത്യൻ രൂപ ഏത് തീയതിക്കും ചരിത്രം. ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യൂറോ 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള എല്ലാ ഉദ്ധരണികളും ഇവിടെയുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫിൽ, മൂല്യത്തിന്റെ മാറ്റത്തിലെ നീണ്ട ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കറൻസി. ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളിലെ എല്ലാ ഉദ്ധരണികളും കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് 1992 മുതൽ ഓരോ വർഷവും ഒരു ഉദ്ധരണി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൃത്യമായ നിരക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ഇന്ത്യൻ രൂപ ന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് യൂറോ ലേക്ക് ഹോവർ ചെയ്യുക. ഇന്ത്യൻ രൂപ ന്റെ യൂറോ ലേക്ക് ഉദ്ധരണികളുടെ ചരിത്ര ഗ്രാഫിലെ ടൂൾ‌ടിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

മാറ്റുക ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യൂറോ ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യൂറോ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ
തീയതി നിരക്ക്
ഡിസംബർ 2019 0.012643
നവംബര് 2019 0.012643
ഒക്ടോബർ 2019 0.012928
സെപ്റ്റംബർ 2019 0.012668
ആഗസ്റ്റ് 2019 0.013017
ജൂലൈ 2019 0.012741
ജൂണ് 2019 0.012849
മേയ് 2019 0.012812
ഏപ്രിൽ 2019 0.012859
മാര്ച്ച് 2019 0.012347
ഫെബ്രുവരി 2019 0.012218
ജനുവരി 2019 0.012502

ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള ചരിത്രം 1992 മുതൽ ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്കുകൾ പട്ടികയിൽ ലഭ്യമാണ്. വെബ്സൈറ്റിൽ 1992 മുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്ര പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യൂറോ വരെ ഓരോ വർഷവും പട്ടികയിലെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഇവിടെ സ are ജന്യമാണ്. കറൻസി ചരിത്ര പട്ടികയിലെ വർഷത്തിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകളുടെ ചരിത്രം മാസങ്ങളോളം ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യൂറോ എന്നതിനായുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഓരോ മാസവും കാണുന്നതിന്, വർഷങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ.

ഇന്ത്യൻ രൂപ ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം യൂറോ ലേക്ക് വളരെക്കാലമായി വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ പേജിൽ വ്യക്തമായി കാണാം . 10, 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷങ്ങളിൽ കറൻസി എത്രമാത്രം മാറിയെന്ന് കണക്കാക്കുക. വളരെക്കാലമായി ഉദ്ധരണികളുടെ ഒരു ചാർട്ട് കാണുക. ഇന്ത്യൻ രൂപ / യൂറോ ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 വർഷം. ഇന്ത്യൻ രൂപ എന്നതിനുപകരം ഒരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം യൂറോ ലേക്ക് കണ്ടെത്തുക.

എല്ലാ വർഷവും ഒരു കറൻസിയുടെ മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ഉദ്ധരണികളുടെ ഓൺലൈൻ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. Moneyratestoday.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി എല്ലാ കറൻസികളുടെയും ഉദ്ധരണികളുടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യൂറോ 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദ്ധരണി ചരിത്ര പട്ടികയിലെ വർഷത്തിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് സ available ജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.