കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം

കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം (2022)

കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം ശേഷം ചരിത്രം 2000 വരെ 2022. കറൻസി പരിവർത്തനം ചാർട്ട് കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ (2022).

കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് നിരക്കുകളുടെ ചരിത്രം 1992 മുതൽ ഓരോ കാലയളവിലും സൈറ്റിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് തീയതിയിലേക്കും ഏത് വർഷത്തേക്കുമുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം കണ്ടെത്താനാകും. എല്ലാ വർഷവും ഓൺലൈനിൽ എല്ലാ വിനിമയ നിരക്കുകളുടെയും ഡാറ്റാബേസ്. കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള 1992 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള എല്ലാ ഉദ്ധരണികളും ഇവിടെയുണ്ട്. കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ 1992 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചാർട്ടിലെ കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ന്റെ ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലുണ്ട്. കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് 1992 മുതൽ ഓരോ വർഷവും ഒരു ഉദ്ധരണി. കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു സ graph ജന്യ ഗ്രാഫ്. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത തീയതിയിൽ ഹോവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചാർട്ടിൽ കൃത്യമായ കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് നിരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്ര ഗ്രാഫിന് സംവേദനാത്മക പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഗ്രാഫിൽ ഹോവർ ചെയ്യുക.

മാറ്റുക കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ
തീയതി നിരക്ക്
ആഗസ്റ്റ് 2022 0.000496
ജൂലൈ 2022 0.000502
ജൂണ് 2022 0.000502
മേയ് 2022 0.000475
ഏപ്രിൽ 2022 0.000435
മാര്ച്ച് 2022 0.000498
ഫെബ്രുവരി 2022 0.000445
ജനുവരി 2022 0.000444

കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള ചരിത്രം 1992 മുതൽ ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്കുകൾ പട്ടികയിൽ ലഭ്യമാണ്. ചരിത്രം കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഓരോ വർഷവും പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. വെബ്സൈറ്റിൽ 1992 മുതൽ കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്ര പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള പ്രതിമാസ ഉദ്ധരണികൾ, വർഷത്തിലെ ചരിത്ര പട്ടികയിലെ വർഷത്തിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ എന്നതിനായുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഓരോ മാസവും കാണുന്നതിന്, വർഷങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ.

വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പേജിൽ വളരെക്കാലം വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം വ്യക്തമായി കാണാം. കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം യൂറോ ലേക്ക് വളരെക്കാലമായി വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ പേജിൽ വ്യക്തമായി കാണാം . 1992 മുതൽ കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ന്റെ യൂറോ ലേക്ക് ഉയർച്ചയും തകർച്ചയും. മറ്റൊരു കറൻസിക്കെതിരെ കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ന്റെ ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ യൂറോ എന്നതിനുപകരം മറ്റൊരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് എന്നതിനുപകരം ഒരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം യൂറോ ലേക്ക് കണ്ടെത്തുക. എല്ലാ വർഷവും ഒരു കറൻസിയുടെ മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ഉദ്ധരണികളുടെ ഓൺലൈൻ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. ഓരോ വർഷത്തേയും മുൻകാല വിനിമയ നിരക്കുകൾ. ഉദ്ധരണി ചരിത്ര പട്ടികയിലെ വർഷത്തിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് സ available ജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.