കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം

കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം (2020)

കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം ശേഷം ചരിത്രം 1998 വരെ 2020. കറൻസി പരിവർത്തനം ചാർട്ട് കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ചെക്ക് (2020).

കെനിയ വെള്ളിക്കാശു നിരക്കുകളുടെ ചരിത്രം 1992 മുതൽ ഓരോ കാലയളവിലും സൈറ്റിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ചരിത്രവും ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്ക്. കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് 1992 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള സ database ജന്യ ഡാറ്റാബേസ് 1992 മുതൽ 2020 ഓൺ‌ലൈനിലേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ.

കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫിൽ, മൂല്യത്തിന്റെ മാറ്റത്തിലെ നീണ്ട ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കറൻസി. ചാർട്ടിലെ കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ന്റെ ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലുണ്ട്. കെനിയ വെള്ളിക്കാശു / ചെക്ക് ലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജിലെ ചാർട്ടിൽ നിരവധി വർഷങ്ങളായി കാണാനാകും. ചാർട്ടിൽ ഹോവർ ചെയ്ത് കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷത്തിലെ ഉദ്ധരണി കാണുക. വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്ര ഗ്രാഫിന് സംവേദനാത്മക പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഗ്രാഫിൽ ഹോവർ ചെയ്യുക.

മാറ്റുക കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ചെക്ക് കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ചെക്ക് ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ
തീയതി നിരക്ക്
ഏപ്രിൽ 2020 0.236517
മാര്ച്ച് 2020 0.226786
ഫെബ്രുവരി 2020 0.231194
ജനുവരി 2020 0.223432

കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള ചരിത്രം 1992 മുതൽ ഓരോ വർഷവും വിനിമയ നിരക്കുകൾ പട്ടികയിൽ ലഭ്യമാണ്. ചരിത്രം കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഓരോ വർഷവും പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. ഈ കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് വരെ ഓരോ വർഷവും പട്ടികയിലെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഇവിടെ സ are ജന്യമാണ്. കറൻസി ചരിത്ര പട്ടികയിലെ വർഷത്തിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകളുടെ ചരിത്രം മാസങ്ങളോളം ലഭ്യമാണ്. കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള പ്രതിമാസ ഉദ്ധരണികൾ, വർഷത്തിലെ ചരിത്ര പട്ടികയിലെ വർഷത്തിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം ചെക്ക് ലേക്ക് വളരെക്കാലമായി വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ പേജിൽ വ്യക്തമായി കാണാം . 10, 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 വർഷങ്ങളിൽ കറൻസി എത്രമാത്രം മാറിയെന്ന് കണക്കാക്കുക. വളരെക്കാലമായി ഉദ്ധരണികളുടെ ഒരു ചാർട്ട് കാണുക. 1992 മുതൽ കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ന്റെ ചെക്ക് ലേക്ക് ഉയർച്ചയും തകർച്ചയും. എല്ലാവരുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാ കറൻസികളുടെയും നിരക്കിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ.

കെനിയ വെള്ളിക്കാശു എന്നതിനുപകരം ഒരു കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ചെക്ക് ലേക്ക് കണ്ടെത്തുക. എല്ലാ വർഷവും ഒരു കറൻസിയുടെ മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ഉദ്ധരണികളുടെ ഓൺലൈൻ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. നിങ്ങൾക്ക് കെനിയ വെള്ളിക്കാശു മുതൽ ചെക്ക് വരെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ മാസവും വിനിമയ നിരക്ക് കാണാം. വർഷത്തിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.