കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ അപ്ഡേറ്റ് 19/11/2019 16:30

മാറ്റുക പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ പരിവർത്തനം. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രൂപ വിലയിൽ കറൻസി വിനിമയ വിപണിയിൽ.
1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് = 92.88 ഇന്ത്യൻ രൂപ
-0.310705 (-0.34%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിലെ മാറ്റം ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്നു. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് നെ ഇന്ത്യൻ രൂപ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ശരാശരി മൂല്യം കാണിക്കുന്നു. വിനിമയ നിരക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ റഫറൻസാണ്. 1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ഇപ്പോൾ 92.88 ഇന്ത്യൻ രൂപ ന് തുല്യമാണ്. 1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 0.310705 ഇന്ത്യൻ രൂപ കുറയുന്നു. 1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 92.88 ഇന്ത്യൻ രൂപ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

മാറ്റം
മാറ്റുക

വിനിമയ നിരക്ക് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ

ഒരു മാസം മുമ്പ്, പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 91.75 ഇന്ത്യൻ രൂപ എന്നതിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. ആറുമാസം മുമ്പ്, പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 88.65 ഇന്ത്യൻ രൂപ നായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ്, പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 84.51 ഇന്ത്യൻ രൂപ ന് വിൽക്കാൻ കഴിയും. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സൗകര്യപ്രദമാണ്. 1.23% പ്രതിമാസം - പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം ഇന്ത്യൻ രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 2.22% ആണ്.

മണിക്കൂർ ദിവസം ആഴ്ച മാസം 3 മാസം വർഷം 10 വർഷം
   വിനിമയ നിരക്ക് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് (GBP) ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

കറൻസി കൺവേർട്ടർ പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ഇന്ത്യൻ രൂപ

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് (GBP) ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR)
1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 92.88 ഇന്ത്യൻ രൂപ
5 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 464.42 ഇന്ത്യൻ രൂപ
10 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 928.83 ഇന്ത്യൻ രൂപ
25 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 2 322.08 ഇന്ത്യൻ രൂപ
50 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 4 644.16 ഇന്ത്യൻ രൂപ
100 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 9 288.32 ഇന്ത്യൻ രൂപ
250 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 23 220.80 ഇന്ത്യൻ രൂപ
500 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 46 441.61 ഇന്ത്യൻ രൂപ

ഇന്ന്, 10 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 928.83 ഇന്ത്യൻ രൂപ. 2 322.08 ഇന്ത്യൻ രൂപ നായി നിങ്ങൾക്ക് 25 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. . നിങ്ങൾക്ക് 50 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ൽ അവ 4 644.16 ഇന്ത്യൻ രൂപ. 100 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് നായി നിങ്ങൾക്ക് 9 288.32 ഇന്ത്യൻ രൂപ വിൽക്കാൻ കഴിയും. . നിങ്ങൾക്ക് 250 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ൽ അവ 23 220.80 ഇന്ത്യൻ രൂപ. 500 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് നായി നിങ്ങൾക്ക് 46 441.61 ഇന്ത്യൻ രൂപ വിൽക്കാൻ കഴിയും. .

   പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക്

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇന്ന് അത് 19 നവംബര് 2019

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
19.11.2019 92.955192 0.583636 ↑
18.11.2019 92.371556 -
17.11.2019 92.371556 -
16.11.2019 92.371556 -0.030262 ↓
15.11.2019 92.401819 0.304256 ↑

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് മുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് 19 നവംബര് 2019 - 92.955192 ഇന്ത്യൻ രൂപ. 18 നവംബര് 2019, 1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ചെലവ് 92.371556 ഇന്ത്യൻ രൂപ. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് മുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് 17 നവംബര് 2019 - 92.371556 ഇന്ത്യൻ രൂപ. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് മുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ വരെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് 19.11.2019 ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ GBP / INR നിരക്ക് 18.11.2019 എന്നതിലായിരുന്നു.

   പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്, ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് കറൻസി ചിഹ്നം പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് മണി ചിഹ്നം: £ (₤). പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് സംസ്ഥാനം: ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര പ്രദേശം, ബ്രിട്ടൻ, മെയ്ൻ. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് കറൻസി കോഡ് GBP. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് നാണയ: ചില്ലിക്കാശും.

ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി ചിഹ്നം ഇന്ത്യൻ രൂപ മണി ചിഹ്നം: Rs. ഇന്ത്യൻ രൂപ സംസ്ഥാനം: ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി കോഡ് INR. ഇന്ത്യൻ രൂപ നാണയ: അഭിസംഭോധനം.